JaCoW Logo

Reference Search

Reference


For Word

[n]	H. Koiso et al., “Beam Operation with Crab Cavities at KEKB”, in Proc. PAC'07, Albuquerque, NM, USA, Jun. 2007, paper TUPAN045, pp. 1487-1489. 

For LaTeX

For BibTeX

Use Complete Form

Metadata

Paper Title: Beam Operation with Crab Cavities at KEKB
Paper URL: https://jacow.org/p07/papers/TUPAN045.pdf
Conference: 22nd Particle Accelerator Conf. (PAC'07)
Paper ID: TUPAN045
Location in proceedings: 1487-1489
Original Author String: H. Koiso, T. Abe, T. A. Agoh, K. Akai, M. Akemoto, A. Akiyama, A. Arinaga, K. Ebihara, K. Egawa, A. Enomoto, J. W. Flanagan, S. Fukuda, H. Fukuma, Y. Funakoshi, K. Furukawa, T. Furuya, K. Hara, T. Higo, S. Hiramatsu, H. Hisamatsu, H. Honma, T. Honma, K. Hosoyama, T. Ieiri, N. Iida, H. Ikeda, M. Ikeda, S. Inagaki, S. Isagawa, H. Ishii, A. Kabe, E. Kadokura, T. Kageyama, K. Kakihara, E. Kako, S. Kamada, T. Kamitani, K.-I. Kanazawa, H. Katagiri, S. Kato, T. Kawamoto, S. Kazakov, M. Kikuchi, E. Kikutani, K. Kitagawa, Y. Kojima, I. Komada, T. Kubo, K. Kudo, N. K. Kudo, K. Marutsuka, M. Masuzawa, S. Matsumoto, T. Matsumoto, S. Michizono, K. Mikawa, T. Mimashi, S. Mitsunobu, K. Mori, A. Morita, Y. Morita, H. Nakai, H. Nakajima, T. T. Nakamura, H. Nakanishi, K. Nakao, S. Ninomiya, Y. Ogawa, K. Ohmi, Y. Ohnishi, S. Ohsawa, Y. Ohsawa, N. Ohuchi, K. Oide, M. Ono, T. Ozaki, KEK, Ibaraki; E. Perevedentsev, BINP SB RAS, Novosibirsk; K. Saito, H. Sakai, Y. Sakamoto, M. Sato, M. Satoh, K. Shibata, T. Shidara, M. Shirai, A. Shirakawa, T. Sueno, M. Suetake, Y. Suetsugu, R. Sugahara, T. Sugimura, T. Suwada, O. Tajima, S. Takano, S. Takasaki, T. Takenaka, Y. Takeuchi, M. Tawada, M. Tejima, M. Tobiyama, N. Tokuda, S. Uehara, S. Uno, Y. Yamamoto, Y. Yano, K. Yokoyama, Ma. Yoshida, M. Yoshida, S. I. Yoshimoto, K. Yoshino, KEK, Ibaraki

Associated Authors


Back to the list