JaCoW Logo

Reference Search

Authors



Name References (Included in reference)
Yu. Lurie 19 (13)
Yu. L. Jupinov 1 (1)
Yu. Korchagin 1 (0)
Yu. M. Ado 6 (6)
Yu. Krylov 12 (2)
Yu. Kazarinov 6 (3)
Yu. Kisselev 1 (0)
Yu. Korotaev 1 (0)
Yu. M. Arkatov 1 (1)
Yu. Kostyukhov 1 (1)
57385 results