JaCoW Logo

Reference Search

Authors



Name References (Included in reference)
Yu. G. Basargin 9 (7)
Yu. G. Alenitskiy 1 (1)
Yu. G. Alenitsky 8 (5)
Yu. G. Karshev 3 (1)
Yu. F. Tokarev 2 (0)
Yu. Fedotov 2 (2)
Yu. G. Alenitcky 1 (1)
Yu. G 1 (1)
Yu. G. Kalinin 1 (0)
Yu. G. Bespalov 1 (1)
57385 results